EOS R5 firmware-update, versie 1.2.0

About Canon cameras, lenses, accessories, links and firmware updates and sample pictures..

Moderator: Stany Buyle

Post Reply
admin
site administrator
Posts: 574
Joined: Sun 10 May 2015 21:45
Active Member?: Yes
Post pictures?: Yes

EOS R5 firmware-update, versie 1.2.0

Post by admin »

EOS R5 firmware-update, versie 1.2.0
File versie: 1.2.0 Release datum: 11 november 2020

:arrow: https://nl.canon.be/support/consumer_pr ... e=firmware

Omschrijving

Firmwareversie 1.2.0 bevat de volgende verbeteringen en oplossingen:

1. Verbetert de zichtbaarheid van het onderwerp in het kader bij het fotograferen van bewegende objecten wanneer u de modi voor continu-opnamen met hoge of lage snelheid gebruikt in de transportmodus met [High Speed Display: OFF/Weergave op hoge snelheid: UIT].*
*Tijdens continu-opnamen worden zwarte kaders tussen de frames in de zoeker en Live View toegevoegd. Dit verbetert de zichtbaarheid van bewegende onderwerpen in Live View en in de zoeker.
2. Voegt de instelling [Auto] toe aan het menu [Viewfinder brightness/Zoekerhelderheid], die het scherm helderder en donkerder maakt afhankelijk van het omgevingslicht.
3. Schakelt de 2e gordijnsynchronisatie in tijdens het maken van opnamen met radiografisch wireless flitsen wanneer de Speedlite EL-1-flitser op de camera is bevestigd.
4. Biedt de mogelijkheid om handmatige flitsbelichting (met uitzondering van snelle synchronisatie en opnamen met optische overdracht voor wireless flitsen) te selecteren en stelt deze in op 1/8192 in het menuscherm van de camera wanneer de Speedlite EL-1-flitser op de camera is bevestigd.
5. Verbeterde compatibiliteit van HEIF-opnamen die met de camera zijn opgenomen met de MIAF-standaard (Multi-Image Application Format).
6. Voegt ondersteuning toe voor AF en loslaten tijdens in-/uitzoomen voor bepaalde RF- en EF-lenzen.

Firmwareversie 1.2.0 is bedoeld voor camera's met firmwareversie 1.1.1 of lager. Als de camera al over firmwareversie 1.2.0 beschikt, hoeft u de firmware niet bij te werken.
Als de EOS R5 is bijgewerkt naar versie 1.2.0 (of hoger) kan er geen oudere firmwareversie meer worden gebruikt (versie 1.0.0 t/m 1.1.1).

De gebruikershandleiding op de Canon-website is bijgewerkt. Download de gebruikershandleiding en de recentste firmware. U kunt deze van de officiële website downloaden.

De volgende toepassingen zijn bijgewerkt:
・Digital Photo Professional 4.13.10
・EOS Utility 3.13.10
・Camera Connect 2.7.20
・Digital Photo Professional Express 1.4.0
Download de toepassingen en de recentste firmware.

Vraag en antwoord:
Voorbereidingen voor een firmware-update:
Wanneer het gedownloade gecomprimeerde bestand (.zip-bestand) is uitgepakt, wordt een firmwaremap gemaakt.

*Het gedownloade bestand uitpakken:
Klik met de rechtermuisknop op het zip-bestand en selecteer [Extract All/Alles uitpakken].

De map die u hebt gedownload, bevat de firmware (bestandsnaam: EOSR5120.FIR, bestandsgrootte: 46.157.920 bytes) plus instructies voor het bijwerken van de firmware (een PDF-bestand in vijf talen: Japans, Engels, Frans, Spaans en Vereenvoudigd Chinees). Bekijk de procedure en de instructies voordat u de firmware bijwerkt.

(Hieronder volgt de geschiedenis van eerdere firmware-updates.)

V: Zijn de verbeteringen uit eerdere firmwareversies opgenomen in versie 1.2.0?
A: Ja, deze versie bevat de volgende verbeteringen uit de voorgaande versie:

Wijzigingen in versie 1.1.1:
1. Wanneer de RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM-lens is bevestigd, wordt een beeldstabilisatie-effect van ongeveer zes stops* bereikt door samenwerking met het mechanisme voor beeldstabilisatie in de lens.
*Brandpuntsafstand 500 mm, gebaseerd op CIPA-normen (Camera & Imaging Products Association).
2. Oplossing voor een probleem waarbij de IS-mogelijkheden kunnen verslechteren bij het maken van continu-opnamen wanneer de RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM-lens is aangesloten op de EOS R5 met firmwareversie 1.1.0.

Wijzigingen in versie 1.1.0:
1. Er worden nu handige berichten weergegeven wanneer de instellingen [HDMI display: camera + External monitor/HDMI-scherm: camera + externe monitor] en [Overheat control: on/Controle op oververhitting: aan] zijn ingeschakeld.
2. Bij gebruik van bepaalde RF-lenzen voor video-opnamen is het mechanisme voor beeldstabilisatie in de lens verbeterd.
3. Oplossing voor een probleem waarbij het instellingenscherm "Slow Synchro" (Langzaam synchroniseren) niet goed wordt weergegeven wanneer de taal is ingesteld op Engels.
4. Oplossing voor een typefout die wordt weergegeven op het scherm met communicatie-instellingen wanneer de taal is ingesteld op Koreaans.
5. De connectiviteit tijdens FTP-overdracht is verbeterd.
6. Oplossing voor een probleem waarbij de tijd om toegang te krijgen tot de kaart langer kan duren bij gebruik van bepaalde CFexpress-kaarten.
7. De temperatuurdetectie en de opnametijdregeling bij het maken van video-opnamen zijn verbeterd. Bovendien wordt de totale opnametijd verbeterd waarin de korte opname en het in- en uitschakelen herhaaldelijk bij kamertemperatuur worden uitgevoerd.
8. Het probleem waarbij de beschikbare video-opnametijd niet correct werd weergegeven wanneer de datum/tijd/zone niet was ingesteld, is verholpen.
DiederikVP
AFFILIATED MEMBER
Posts: 442
Joined: Fri 18 Dec 2009 23:27

Canon R5 FU 1.20

Post by DiederikVP »

admin
site administrator
Posts: 574
Joined: Sun 10 May 2015 21:45
Active Member?: Yes
Post pictures?: Yes

EOS R5 Firmware Update, Version 1.2.0 (Canon UK)

Post by admin »

:arrow: https://www.canon.co.uk/support/consume ... e=firmware

Description

Firmware Version 1.2.0 incorporates the following enhancements and fixes:

1. When using high-speed or low-speed continuous shooting modes, in Drive Mode with [High Speed Display: OFF], the visibility of the subject within the frame has been improved when shooting moving objects.*
*During continuous shooting black frames will be inserted between frames in the viewfinder and live view. This will improve the visibility of moving subjects in live view and in the viewfinder.
2. Adds the [Auto] setting to the [Viewfinder brightness] menu that will brighten and dim based on ambient light conditions.
3. Enables 2nd curtain shooting sync during radio transmission wireless flash shooting when the Speedlite EL-1 flash is attached to the camera.
4. Enables manual flash output (excluding high-speed sync and optical transmission wireless flash shooting) to be selected and set up to 1/8192 from the camera menu screen when the Speedlite EL-1 flash is attached to the camera.
5. Improves compatibility of HEIF images recorded in the camera with MIAF (Multi-Image Application Format) standards.
6. Adds support for AF and release during zoom operations for some RF and EF lenses.

Firmware Version 1.2.0 is for cameras with firmware up to Version 1.1.1. If the camera's firmware is already Version 1.2.0, it is not necessary to update the firmware.
Once the EOS R5 is updated to Firmware Version 1.2.0 (or later), it cannot be restored to a previous firmware version (Version 1.0.0 to 1.1.1).

The User Manual on our website has been updated accordingly. Please download the User Manual as well as the latest firmware. You can download it from the official website.

The following Applications have been updated accordingly:
・Digital Photo Professional 4.13.10
・EOS Utility 3.13.10
・Camera Connect 2.7.20
・Digital Photo Professional Express 1.4.0
Please download the Applications as well as the latest firmware.

Q&A:
Preparations for a firmware update:
After the downloaded compressed file (.zip file) is extracted, a firmware folder is created.

*Extracting the downloaded file:
Right-click the zip file, and then select Extract All to extract the file.

In the folder you downloaded are the firmware ( EOSR5120.FIR / file size: 46,157,920 bytes) and instructions on the firmware update procedures (a PDF file in five languages: Japanese, English, French, Spanish, and Simplified Chinese). Before starting the firmware update operations, please be sure to check the procedure in accordance with the instruction.

(The following is the history of past firmware updates.)

Q: Are the improvements from previous firmware versions included in Firmware Version 1.2.0?
A: Yes, the following improvements from the previous version are included.

Changes in version 1.1.1:
1. When the RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM lens is attached, an image stabilization effect of approximately six stops* is achieved through collaborative control with the in-lens image stabilization.
*Focal length 500mm, Based on CIPA(Camera & Imaging Products Association) standards.
2. Fixes a phenomenon in which the IS capabilities may be degraded when performing continuous shooting in cases where the RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM lens is attached to the EOS R5 running firmware version 1.1.0.

Changes in version 1.1.0:
1. Useful messaging is now displayed when [HDMI display: Camera+External monitor] and [Overheat control: on] settings are enabled.
2. When using certain RF lenses for movie shooting, the in-lens image stabilization mechanism has been improved.
3. Fixes a phenomenon in which the "Slow Synchro" setting screen is not accurately displayed, when the language is set to English.
4. Fixes a typo displayed on the communication setting screen, when the language is set to Korean.
5. Connectivity during FTP transmission has been improved.
6. Fixes a phenomenon, in which the card access time may take longer, when using certain CFexpress cards.
7. Temperature detection and shooting time control in video shooting have been improved. In addition, the total shooting time when the short-time recording and power-on/off are performed repeatedly at room temperature is improved.
8. The phenomenon in which the movie recording time available is not correctly displayed when the Date/Time/Zone is not set has been corrected.
Post Reply